هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه شهید صدوقی
منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران-88913935
-->

انتخاب شورای دانش آموزی در روز  چهارشنبه3 آبان ماه برگزار میگردد  

در طی هفته ی جاری تبلیغات در زمینه ی انتخابات در حال انجام می باشد.