هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه شهید صدوقی
منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران-88913935
-->

رشته های در حال اجرا

رشته های در حال اجرا

    این هنرستان دارای رشته های الکترونیک، کامپیوتر، انیمیشن و اول عمومی می باشد.

    همچنین دارای امکانات کافی برای رشته های مذکور اعم از سه سایت کامپیوتری مجهزو دو کارگاه الکترونیک مجهز می باشد.


این هنرستان دارای محیطی شاد و فرح بخش است تا دانش آموزان در فضای مناسب  به امر یادگیری بپردازند.